© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt Mesto Gelnica
V mesačnej faktúre je: Mesačná faktúra sa skladá: a) z variabilnej zložky ceny tepla( €/kWh), ocenená spotreba tepla na ÚK podľa mesačného odpočtu     údajov určeného meradla na odbernom mieste b) z variabilnej zložky ceny tepla (€/kWh]), ocenená spotreba tepla na prípravu TÚV nameraná určeným     meradlom v mieste jej prípravy . Množstvo tepla na prípravu TÚV za fakturačné obdobie (mesiac)     pre odberateľa je určené podľa podielu množstva vody v danom tepelnom okruhu c) z fixnej zložky ceny tepla fakturovaná ako mesačný podiel zo súčinu zmluvne dohodnutého množstva     tepla na ÚK a TÚV a fixnej zložky ceny tepla s primeraným ziskom d) z ceny vody z verejného vodovodu vrátane stočného (€/m3), ocenená spotreba studenej vody na     prípravu TÚV odčítaná na určenom meradle. Množstvo TÚV za fakturačné obdobie (mesiac) sa pre     odberateľa určí podľa podielu objednaného množstva TÚV, resp. skutočnej spotreby v     predchádzajúcom roku, v danom tepelnom okruhu. Vyfakturované množstvo vody v mesačných faktúrach bude vo vyúčtovacej faktúre prerozdelené medzi odberateľov v jednotlivých okruhoch zásobovania TÚV podľa skutočnej spotreby nameranej u konečných spotrebiteľov do 28.2. nasledujúceho roka. Teplo na prípravu TÚV pre odberné miesta je rozúčtované podľa §8 vyhlášky ÚRSO č.630/2005 Z. z. V prípade, ak je realizované meranie množstva TÚV na odberných miestach (OM) v celom okruhu zásobovania TÚV, spotreba množstva vody v mesačnej fakturácii je určená podľa rozdielu stavov vodomeru - určeného meradla na meranie množstva dodanej TÚV na OM. Množstvo dodaného tepla na prípravu TÚV pre OM sa určí v pomere indikovaného údaja určeného meradla na meranie množstva TÚV na OM k súčtu indikovaných údajov všetkých určených meradiel na meranie množstva dodanej ÚV na OM v jednom okruhu zásobovania TÚV, t.j. §8 vyhlášky ÚRSO č.630/2005 Z. z. Indikovaný údaj, je údaj z určeného meradla na meranie množstva dodanej TÚV, ktorý sa vypočíta ako rozdiel odčítaných údajov na konci a na začiatku zúčtovacieho obdobia.
Zmluvné vzťahy Mesačná fakturácia Ročné vyúčtovanie Reklamácie Cena tepla Platná legislatíva Odpočty Objednávky Zmluvy Faktúry Mesačná fakturácia