© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt Mesto Gelnica
Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy, Vyhláška MH SR č. 151/2005 Z. z. o postupe pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavov núdze v tepelnej energetike Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. o učenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa Metodické usmernenie MHSR č. 952/2005-200, ktorým sa určuje postup pre tvorbu koncepcie rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacie predpisy. Výnos ÚRSO č. 1/2009, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôso jej vykonania Výnos ÚRSO č. 6/2009, ktorým sa ustanovuje regulácia cien tepla Vyhláška ÚRSO č. 212/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o vydanie povolenia Vyhláška ÚRSO č. 316/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla Vyhláška ÚRSO č. 630/2005, ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítania množstva dodaného tepla, množstva tepla na prípravu teplej úžitkovej vody a teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste v znení vyhlášky č. 658/2009 Z. z. Vyhláška ÚRSO č. 505/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z., Vyhláška MH SR č. 175/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o súbore údajov o odberateľoch alebo spotrebiteľoch energie Vyhláška MHSR č. 599/2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby, Vyhláška MH SR č. 159/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy a požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti skúšobných komisií a obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška ÚRSO č. 189/2011, ktorou sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsob jej vykonania Vyhláška ÚRSO č. 219/2011, ktorou sa ustanovuje regulácia cien tepla Vyhláška ÚRSO č. 92/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávaného tepla a poskytovaných služieb pri dodávke tepla Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania  hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele  energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla,  normatívne  ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených  nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob  úhrady  týchto  nákladov v znení vyhlášky č. 59/2008 Z. z. Technické podmienky výroby tepla alebo na výrobu a rozvod tepla, alebo na rozvod tepla
Zmluvné vzťahy Mesačná fakturácia Ročné vyúčtovanie Reklamácie Cena tepla Platná legislatíva Odpočty Objednávky Zmluvy Faktúry Platná legislatíva