© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt Mesto Gelnica Zmluvné vzťahy Mesačná fakturácia Ročné vyúčtovanie Reklamácie Cena tepla Platná legislatíva Odpočty
Postup pri nedostatočnej kvalite dodávaného tepla a TÚV: odberateľ alebo ním poverená osoba uplatní reklamáciu dodávky tepla na ÚK a TÚV písomnou formou bez zbytočného odkladu. Pre urýchlené riešenie veci, odberateľ reklamáciu oznámi telefonicky na sídlo firmy. Hlásenie nedostatku má obsahovať:     ulicu, č. domu, vchod a poschodie, v ktorom sa nedostatok vyskytuje uvedením popisu a rozsahu (celý dom, vchod, stúpačka, vykurovacie teleso) odberateľ k reklamácii prikladá meranie parametrov dodávky na odbernom mieste (OM) najmenej počas 3 dní. Pri reklamácii na znečistenú TÚV odberateľ vykoná odber vzorky vody na hraniciOM za spoluúčasti dodávateľa. Vzorku označí dátumom, časom a miestom odberu (adresa).Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi do 30 dní odo dňa, keď reklamáciu prevzal. Dodávateľ k výsledku šetrenia prikladá meranie parametrov dodávky na OM. odstránenie nedostatku sa nevzťahuje na nedostatky zapríčinené nesprávnym hydraulickým vyregulovaním rozvodov tepla a TÚV v objekte odberateľa, t.j. za "hranicou" uvedeniu v prílohe č.4 zmluvy. V prípade potreby dodávateľ odstraňuje nedostatok v spolupráci s odberateľom, keď je nedostatok na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky(odberateľ umožní prístup k rozvodom tepla v objekte, poskytne údaje o vyregulovaní rozvodov ÚK a TÚV v objekte, informácie o opravách vykonaných pred vyskytnutím sa nedostatku a pod.) Kontaktné čísla:            053/4821 303  (firma)            053/4821 179, 0948 374 420  (kotolňa K1)
Objednávky Zmluvy Faktúry Reklamácie