© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt Mesto Gelnica Zmluvné vzťahy Mesačná fakturácia Ročné vyúčtovanie Reklamácie Cena tepla Platná legislatíva Odpočty
Fakturované množstvo vody v mesačných faktúrach bude vo vyúčtovacej faktúre prerozdelené medzi kupujúcich v jednotlivých okruhoch tepelných zariadení podľa skutočnej spotreby nameranej u konečných spotrebiteľov do 28.2. nasledujúceho roka. Teplo na prípravu TÚV sa rozúčtuje podľa mernej spotreby tepla kWh/m3.
Objednávky Zmluvy Faktúry Ročné vyúčtovanie