© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt Mesto Gelnica Zmluvné vzťahy Mesačná fakturácia Ročné vyúčtovanie Reklamácie Cena tepla Platná legislatíva Odpočty
Dodávku tepla vykonávame na základe písomne uzatvorenej zmluvy o dodávke a odbere tepla(ďalej iba zmluvy) medzi dodávateľom tepla a odberateľom tepla do odberných miest odberateľa.Právny vzťah medzi odberateľom a dodávateľom sa riadi Obchodným zákonníkom a súvisiacimipredpismi pre energetické odvetvia, najmä zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnomznení. Technické a dodacie podmienky, príloha č. 3 k zmluve (záväzné pre obidve zmluvné strany), súpodmienky vzájomne dohodnuté medzi dodávateľom a odberateľom, ktoré nie sú upravené zákonomč. 657/2004 Z. z. , príslušnými vyhláškami, zákonmi a predpismi súvisiacimi s dodávkou a odberomtepla. Príloha č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Návrh zmluvy predkladaný odberateľovi je všeobecného charakteru. Sú v ňom dohodnuté: miesto dodávky a odberu tepla - odberné miesto technické a dodacie podmienky dodávky a odberu vrátane stanovenia hraníc dodávky ÚK a TÚV platobné podmienky spôsob úhrady sankcie prílohy k zmluve Neoprávnený odber tepla v zmysle §22 zákona o tepelnej energetike je odberom tepla: bez uzatvorenej písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla s výnimkou uvedenou v § 19 odst. 3. písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. alebo v rozpore s uzatvorenou zmluvou alebo odber tepla z verejného rozvodu tepla alebo z tepelnej prípojky sa uskutočňuje bez vedomia a súhlasu dodávateľa.
Objednávky Zmluvy Faktúry Odberatelia Zmluvné vzťahy