© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt
Cenová ponuka služieb výkonu správy bytov našou spoločnosťou. Správa bytov: zlučuje činnosť spojenú s prevádzkou obytného domu, predpisy úhrad a rozúčtovanie nákladov, zabezpečovanie opráv domu, údržby, kontrolu a preberanie realizovaných prác na dome, zabezpečovanie služieb nevyhnutných na bezpečnú prevádzku zdvíhacích zariadení - výťahov, rozvodov médií a energií v spoločných častiach domu, zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie spoločných priestorov, spolupráca pri vypracovávaní ročných a dlhodobých plánov opráv a údržby domu podľa potrieb a požiadaviek vlastníkov a ďalších dohodnutých služieb. Cena za výkon správy..................................6,864,- €/byt za mesiac s DPH Rozúčtovanie nákladov za dodané médiá a energie: rozúčtovanie nákladov za dodané množstvá studenej a teplej vody, tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody, elektrickej energie spoločných priestorov medzi vlastníkov domu. Cena za rozúčtovanie nákladov za dodané médiá a energie..................................1,99,- €/byt za rok s DPH Odpočet meračov SV a TÚV:   doplnková služba odpočet meračov studenej vody a teplej úžitkovej vody je poskytovaná na základe dohody s vlastníkmi bytu. Odpočet je možné realizovať jedenkrát ročne, štvrťročne, mesačne a po každej zmene ceny vody a energií. Cena za jeden odpočet meračov SV a TÚV ..................................0,20,- €/merač za jeden odpočet s DPH Odpočet PRVN a rozúčtovanie nákladov podľa PRVN: doplnková služba (odpočet pomerových rozdeľovačov nákladov na teplo a rozúčtovanie nákladov za dodané teplo podľa PRVN medzi vlastníkov domu), je poskytovaná na základe dohody s vlastníkmi domu a obsahuje kontrolu neporušiteľnosti plomby PRVN, odpočítavanie nameraných hodnôt, v prípade odparovacích meradiel výmenu kapiláry, zaplombovanie PRVN, zápis do dokladu o odpočte, servis v prípade poškodenia meradiel. Cena za odpočet PRVN a rozúčtovanie nákladov za dodané teplo podľa PRVN..........................0,20,- €/jeden radiátor mesačne s DPH Uvedené ceny za poskytované služby sú stanovené podľa kalkulačných vzorcov stanovených spoločnosťou Správa domov Gelnica, s. r. o., bližšie obchodné podmienky uzatvorenia zmluvy riešime individuálne podľa potrieb vlastníkov bytov a domov.
Mesto Gelnica Služby zákazníkom Verejne obstarávanie Odpočty Odpočty