© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt
Vážení nájomníci a vlastníci bytov, spoločenstvá vlastníkov a právnické osoby,   dovoľujeme si Vám ponúknuť komplexné služby, spojené s výkonom správ budov: údržbu a opravy spoločných častí, zariadení a príslušenstva domu, údržbu pozemku prislúchajúceho k domu montáž, odčítavanie a výmena vodomerov deratizáciu a dezinfekciu vedenie ekonomickej agendy (predpisovanie záloh, evidovanie úhrad, evidovanie nedoplatkov, evidencia došlých faktúr, kontrola ich správnosti atď...) vyhodnotenie ročnej uzávierky platby za teplo a teplú úžitkovú vodu priamo na účet Správa domov Gelnica, s. r. o. zabezpečenie vykonávania revízií výťahov, elektrických a plynových rozvodov a zariadení, požiarnych hydrantov podľa platných noriem, s následným odstraňovaním zistených porúch vypracovanie individuálneho ročného plánu opráv a údržby domu podľa potrieb a požiadaviek vlastníkov domu zabezpečenie odstránenia porúch  a odborných opráv pri dodávke tepla a teplej úžitkovej vody do bytov poistenie domu opravy v bytoch na požiadanie (vodoinštalačné práce, opravy ÚK, opravy elektroinštalácie, maliarske a natieračské  práce, komplexné rekonštrulcie jadier) opravy zatekajúcich striech na požiadanie zabezpečíme upratovanie spoločných priestorov domu kosenie trávnikov na pozemkoch prislúchajúcich k domu právnu ochranu a poradenstvo v predmete správy realizáciu komplexnej obnovy bytového domu (financovanie z úveru ŠFRB, banky) iné služby (podľa požiadaviek) Kontaktné čísla: 053/48 21 303 Anna Fabriciová fabriciova@spravadomovgl.sk
Mesto Gelnica Služby zákazníkom Verejne obstarávanie Odpočty Správa Služby zákazníkom