© 2012 - 2017 - Správa Domov Gelnica s.r.o. Úvod Spoločnosť Odberatelia Správa Technológie Referencie Kontakt
     Cieľom je zabezpečenie kvality v dodávke tepla ÚK a TÚV podľa legislatívne zákonom stanovených podmienok zhrnutých v zákone č. 657/2004 Z.z. /hlavne § 18-28/ ozrejmujúci vecnú časť zásobovania teplom a vo vyhláške č. 152/2005 Z.z. zaoberajúcou sa kvalitatívnou stránkou dodávky tovaru. Pravidlá dodávky tepla ÚK Vykurovacie obdobie sa začína 1. septembra a skončí sa 31. mája nasledujúceho roka, ak sa dodávateľtepla a priamy odberateľ tepla nedohodli inak. S dodávkou tepla na vykurovanie začne dodávateľ tepla, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchuvo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13 oC a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Dodávateľ preruší vykurovanie, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období vystúpi počas dvoch za sebou nasledujúcich dní nad 13 °C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať pokles vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni pod túto hodnotu. Dodávateľ obnoví vo vykurovacom období vykurovanie po splnení podmienok dodávky tepla po splnení bodu 1) Vonkajšia priemerná denná teplota je štvrtina súčtu vonkajších teplôt meraných o 7:00 hod., o 14:00 hod., a o 21:00 hod., v tieni, s vylúčením vplyvu sálania okolitých stien, pričom teplota nameraná o 21oo hod. sa započítava dvakrát. Dodávateľ a odberateľ, ktorý rozpočítava množstvo dodaného tepla konečnému spotrebiteľovi, sa môžu na základe zmluvy o dodávke a odbere tepla dohodnúť na vykurovaní mimo vykurovacieho obdobia. Pravidlá dodávky TÚV Teplá úžitková voda sa dodáva denne od 06:00 hod. do 22:00 hod., alebo aj v inom čase dohodnutom podľa zmluvy o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody. Teplá úžitková voda na výtoku u konečného spotrebiteľa musí mať teplotu najmenej 45 °C a najviac 55 °C.
Dodávka ÚK a TÚV Strategický zámer Mesto Gelnica Technológie Dodávka ÚK a TÚV