Cena tepla

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v Bratislave, stanovil pre regulovaný subjekt Správa domov Gelnica, s.r.o., na obdobie od 01. januára 2023 do 31. decembra 2023 túto:

– variabilnú zložku maximálnej ceny tepla  0,2090 €/kWh pre nebytové priestory, po schválení dotácie MHSR pre byty je cena 0,0640 €/kWh.

– fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom146,9796 €/kW

Uvedené ceny sú bez DPH.

1kWh = 0,0036 GJ

Regulovaný subjekt  Správa domov Gelnica, s.r.o., Športová 14, 056 01 Gelnica,odberateľovi fakturuje :

a) variabilnú zložku maximálnej ceny tepla, vynásobenú nameraným množstvom tepla na odbernom mieste,

b) fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom, vynásobenú regulačným príkonom na     odbernom mieste.

Štandardy kvality 2016

Štandardy kvality 2017

Štandardy kvality 2018

Štandardy kvality 2019

Štandardy kvality 2020

Štandardy kvality 2021

Štandardy kvality 2022