Odberatelia

Dodávku tepla vykonávame na základe písomne uzatvorenej zmluvy o dodávke a odbere tepla(ďalej iba zmluvy) medzi dodávateľom tepla a odberateľom tepla do odberných miest odberateľa. Právny vzťah medzi odberateľom a dodávateľom sa riadi Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi pre energetické odvetvia, najmä zákonom č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v platnom znení. Technické a dodacie podmienky, príloha č. 3 k zmluve (záväzné pre obidve zmluvné strany), sú podmienky vzájomne dohodnuté medzi dodávateľom a odberateľom, ktoré nie sú upravené zákonom č. 657/2004 Z. z. , príslušnými vyhláškami, zákonmi a predpismi súvisiacimi s dodávkou a odberom tepla. Príloha č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Návrh zmluvy predkladaný odberateľovi je všeobecného charakteru.

Sú v ňom dohodnuté:

•miesto dodávky a odberu tepla – odberné miesto

•technické a dodacie •podmienky dodávky a odberu vrátane stanovenia hraníc dodávky ÚK a TÚV

•platobné podmienky

•spôsob úhrady

•sankcie

•prílohy k zmluve

Neoprávnený odber tepla v zmysle §22 zákona o tepelnej energetike je odberom tepla:

•bez uzatvorenej písomnej zmluvy o dodávke a odbere tepla s výnimkou uvedenou v § 19 odst. 3. písm. b) zákona č. 657/2004 Z. z. alebo v rozpore s uzatvorenou zmluvou alebo odber tepla z verejného rozvodu tepla alebo z tepelnej prípojky sa uskutočňuje bez vedomia a súhlasu dodávateľa.