Ročné vyúčtovanie

Fakturované množstvo vody v mesačných faktúrach bude vo vyúčtovacej faktúre prerozdelené medzi kupujúcich v jednotlivých okruhoch tepelných zariadení podľa skutočnej spotreby nameranej u konečných spotrebiteľov do 28.2. nasledujúceho roka. Teplo na prípravu TÚV sa rozúčtuje podľa mernej spotreby tepla kWh/m3 v kalendárnom roku.