Mesačná fakturácia

V mesačnej faktúre je:

Mesačná faktúra sa skladá:

a) z variabilnej zložky ceny tepla( €/kWh), ocenená spotreba tepla na ÚK podľa mesačného odpočtu     údajov určeného meradla na odbernom mieste

b) z variabilnej zložky ceny tepla (€/kWh]), ocenená spotreba tepla na prípravu TÚV nameraná určeným     meradlom v mieste jej prípravy . Množstvo tepla na prípravu TÚV za fakturačné obdobie (mesiac)     pre odberateľa je určené podľa podielu množstva vody v danom tepelnom okruhu

c) z fixnej zložky ceny tepla fakturovaná ako mesačný podiel zo súčinu zmluvne dohodnutého množstva    tepla na ÚK a TÚV a fixnej zložky ceny tepla s primeraným ziskom

d) z ceny vody z verejného vodovodu vrátane stočného (€/m3), ocenená spotreba studenej vody na     prípravu TÚV odčítaná na určenom meradle. Množstvo TÚV za fakturačné obdobie (mesiac) sa pre     odberateľa určí podľa podielu objednaného množstva TÚV, resp. skutočnej spotreby v     predchádzajúcom roku, v danom tepelnom okruhu.

Vyfakturované množstvo vody v mesačných faktúrach bude vo vyúčtovacej faktúre prerozdelené medzi odberateľov v jednotlivých okruhoch zásobovania TÚV podľa skutočnej spotreby nameranej u konečných spotrebiteľov do 28.2. nasledujúceho roka. Teplo na prípravu TÚV pre odberné miesta je rozúčtované podľa §8 vyhlášky ÚRSO č.240/2016 Z. z.

V prípade, ak je realizované meranie množstva TÚV na odberných miestach (OM) v celom okruhu zásobovania TÚV, spotreba množstva vody v mesačnej fakturácii je určená podľa rozdielu stavov vodomeru – určeného meradla na meranie množstva dodanej TÚV na OM. Množstvo dodaného tepla na prípravu TÚV pre OM sa určí v pomere indikovaného údaja určeného meradla na meranie množstva TÚV na OM k súčtu indikovaných údajov všetkých určených meradiel na meranie množstva dodanej ÚV na OM v jednom okruhu zásobovania TÚV, t.j. §8 vyhlášky ÚRSO č.240/2016 Z. z.

Indikovaný údaj, je údaj z určeného meradla na meranie množstva dodanej TÚV, ktorý sa vypočíta ako rozdiel odčítaných údajov na konci a na začiatku zúčtovacieho obdobia