Odpočty

Cenová ponuka služieb výkonu správy bytov našou spoločnosťou.

Správa bytov:

zlučuje činnosť spojenú s prevádzkou obytného domu, predpisy úhrad a rozúčtovanie nákladov, zabezpečovanie opráv domu, údržby, kontrolu a preberanie realizovaných prác na dome, zabezpečovanie služieb nevyhnutných na bezpečnú prevádzku zdvíhacích zariadení – výťahov, rozvodov médií a energií v spoločných častiach domu, zabezpečenie deratizácie a dezinfekcie spoločných priestorov, spolupráca pri vypracovávaní ročných a dlhodobých plánov opráv a údržby domu podľa potrieb a požiadaviek vlastníkov a ďalších dohodnutých služieb.

Cena za výkon správy…………………………….6,864,- €/byt za mesiac s DPH

Rozúčtovanie nákladov za dodané médiá a energie: rozúčtovanie nákladov za dodané množstvá studenej a teplej vody, tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody, elektrickej energie spoločných priestorov medzi vlastníkov domu.

Cena za rozúčtovanie nákladov za dodané médiá a energie…………………………….1,99,- €/byt za rok s DPH

Odpočet meračov SV a TÚV:   doplnková služba odpočet meračov studenej vody a teplej úžitkovej vody je poskytovaná na základe dohody s vlastníkmi bytu. Odpočet je možné realizovať jedenkrát ročne, štvrťročne, mesačne a po každej zmene ceny vody a energií.

Cena za jeden odpočet meračov SV a TÚV …………………………….0,20,- €/merač za jeden odpočet s DPH

Odpočet PRVN a rozúčtovanie nákladov podľa PRVN:

doplnková služba (odpočet pomerových rozdeľovačov nákladov na teplo a rozúčtovanie nákladov za dodané teplo podľa PRVN medzi vlastníkov domu), je poskytovaná na základe dohody s vlastníkmi domu a obsahuje kontrolu neporušiteľnosti plomby PRVN, odpočítavanie nameraných hodnôt, v prípade odparovacích meradiel výmenu kapiláry, zaplombovanie PRVN, zápis do dokladu o odpočte, servis v prípade poškodenia meradiel.

Cena za odpočet PRVN a rozúčtovanie nákladov za dodané teplo podľa PRVN……………………..0,20,- €/jeden radiátor mesačne s DPH

Uvedené ceny za poskytované služby sú stanovené podľa kalkulačných vzorcov stanovených spoločnosťou Správa domov Gelnica, s. r. o., bližšie obchodné podmienky uzatvorenia zmluvy riešime individuálne podľa potrieb vlastníkov bytov a domov.