Reklamácie

Postup pri nedostatočnej kvalite dodávaného tepla a TÚV:

• odberateľ alebo ním poverená osoba uplatní reklamáciu dodávky tepla na ÚK a TÚV písomnou formou bez zbytočného odkladu. Pre urýchlené riešenie veci, odberateľ reklamáciu oznámi telefonicky na sídlo firmy. Hlásenie nedostatku má obsahovať:

  • ulicu, č. domu, vchod a poschodie, v ktorom sa nedostatok vyskytuje uvedením popisu a rozsahu (celý dom, vchod, stúpačka, vykurovacie teleso)

• odberateľ k reklamácii prikladá meranie parametrov dodávky na odbernom mieste (OM) najmenej počas 3 dní. Pri reklamácii na znečistenú TÚV odberateľ vykoná odber vzorky vody na hraniciOM za spoluúčasti dodávateľa. Vzorku označí dátumom, časom a miestom odberu (adresa).Dodávateľ reklamáciu prešetrí a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi do 30 dní odo dňa, keď reklamáciu prevzal. Dodávateľ k výsledku šetrenia prikladá meranie parametrov dodávky na OM.

• odstránenie nedostatku sa nevzťahuje na nedostatky zapríčinené nesprávnym hydraulickým vyregulovaním rozvodov tepla a TÚV v objekte odberateľa, t.j. za „hranicou“ uvedeniu v prílohe č.4 zmluvy. V prípade potreby dodávateľ odstraňuje nedostatok v spolupráci s odberateľom, keď je nedostatok na zariadení odberateľa na základe písomnej objednávky(odberateľ umožní prístup k rozvodom tepla v objekte, poskytne údaje o vyregulovaní rozvodov ÚK a TÚV v objekte, informácie o opravách vykonaných pred vyskytnutím sa nedostatku a pod.)

Kontaktné čísla: 053/4821 303  (firma)